mkmedias allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga vid köp av MKmedia produktion AB:s (556920-0693) (“Bolagets”) tjänster. Avtalet avser olika former av tjänster och produkter (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Bolaget efter beställning från kund (“Klienten”).

1.2 Vid accept av offert eller inlett uppdragsförhållande anses Klienten ha mottagit, läst och samtyckt till dessa allmänna villkor och Personuppgiftspolicy, se Bilaga 1 och är bunden till vad som stadgas i avtalet.

1.3 De allmänna villkoren i detta Avtal utgör hela Avtalet mellan Kunden och Bolaget och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser.

1.4 Bolaget och Klienten benämns även i Avtalet gemensamt ”Parterna” eller var för sig ”Part”.

1.5 Villkoren gäller, med förbehåll för eventuella ändringar enligt avsnitt 15 nedan, för samtliga Tjänster som Bolaget tillhandahåller Klienten (detta innefattar även tjänster som kan komma att tillhandahålls efter det ursprungliga uppdraget).

2. Tjänsten

2.1 Bolaget tillhandahåller Tjänster inom marknadsföring. Bolagets huvudsakliga tjänsteerbjudanden består av webbdesign, webbprogrammering, webbstrategi, design- och kommunikationskoncept, varumärkesstrategi, grafisk formgivning, originalarbete, copy och 3D-grafik.

2.2 Bolaget tillhandahåller utöver huvudområdena ovan även relevanta tilläggstjänster så som webbsupport, hosting och serviceavtal, digitalprint, förmedling av produktionstjänster, film och fotografering samt övriga tjänster som krävs för produktionerna.

2.3 Bolaget erbjuder även serviceavtal för att kunna tillgodose Klientens behov av uppdateringar, tekniskt underhåll och annan rådgivning som behövs avseende t.ex. webbplatser. Detta kan avse skydd i form av backup, brandväggar och säkerhetscertifikat men även annan löpande rådgivning.

2.4 Övriga Tjänster som kan komma att tillhandahållas av Bolaget efter särskilda önskemål från kund omfattas även de av innehållet i detta Avtal.

2.5 Efter inlett uppdragsförhållande hålls ett uppstartsmöte för att samla tillräckligt underlag för utförande av Tjänsten. Därefter sker löpande avstämningar med Klient tills dess att leverans sker. Beroende av vilken omfattning Tjänsten har kan processen komma att se annorlunda ut. Vid det fall då Klient avviker från upplagd tidsplan för Tjänsten kan leverans av uppdraget fördröjas och tidsplanen ändras.

2.6 Bolagets tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för Bolaget. Bolaget har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

2.7 Tjänsten debiteras enligt nedan, se klausul 7.

3. Hantering av personuppgifter

3.1 Avseende behandling av personuppgifter se Bilaga 1 till dessa allmänna villkor bifogad, Personuppgiftspolicy.

4. Bolagets åtaganden

4.1 Bolaget har rätt att vidta de åtgärder som anses nödvändiga eller önskvärda för tillhandahållandet av Tjänsten såvida inte Klient meddelar något annat. Skäliga kostnader kan komma att debiteras därefter.

4.2 Bolaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten i den utformning som Klienten beställt.

5. Klientens åtaganden

5.1 Klienten garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

5.2 Klienten får ej använda Tjänsten på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

5.3 Klienten får inte använda Tjänsten för olaglig verksamhet.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Bolaget garanterar att Klient har samtliga immateriella rättigheter till de Tjänster som levereras inom uppdragets ramar. Undantag gäller för de fall då Bolaget hjälper Klient att köpa in bilder från diverse bildbanker.

6.2 Om Klient önskar ta del av den designfil som har använts vid tillverkandet av Produkten eller det löpande projektet är det upp till Bolaget att avgöra om detta kan ske. Om så sker har Bolaget rätt att ta ut en separat avgift.

7. Fakturering och betalning

7.1 Fakturering kan komma att ske löpande eller efter levererat resultat beroende på Tjänstens omfattning och form. Fakturering avseende Tjänster av större omfattning sker som utgångspunkt med en startavgift (en viss procent av Tjänstens totala faktureringsvärde) och därefter skickas fakturor löpande under projektets gång. Slutfaktura skickas i samband med leverans av projektet. Tjänster som är mindre omfattande faktureras efter levererat resultat.

7.2 Vid de fall Klient inte är anträffbar och en månad har passerat avbryts projektet och Klient faktureras för utarbetad tid. Förskottsbetalning betalas inte tillbaka om projektet avbryts av Klient.

7.3 Betalning ska vara Bolaget tillhanda senast 30 dagar efter utställd faktura. Felaktigheter i en faktura måste reklameras av Klienten.

7.4 Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

7.5 Anser Klient att fakturan är felaktig ska den bestridas innan förfallodagen löpt ut.

8. Sekretess

8.1 Parterna förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Parterna erhållit från den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som Parts affärshemlighet. Part ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Med Parts affärshemlighet avses sådan information som Parten själv inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av andra Parten genom brott mot detta avtal.

8.2 I det fall Bolaget enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses Klienten ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas. Sådana uppgifter kan avse, men är ej begränsat till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

9. Tillgänglighet

9.1 Vi hanterar kund- och supportärenden vardagar under kontorstid. Vid supportärenden räknar vi med att ge en återkoppling kring ärendet inom två arbetsdagar.

10. Klagomål och krav

10.1 Om Klient av något skäl är missnöjd med en Tjänst och vill framställa klagomål ska detta skickas till reklamation@mkmedia.se.

10.2 Klagomål framställs skriftligen. För att klagomålet ska kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid men inte senare än sex månader efter den tidpunkt Klient fick kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om felet eller försummelsen.

10.3 Fel som inte orsakats av Bolaget och som inte gäller beställningen kommer debiteras utifrån rådande timtaxa vid eventuellt avhjälpande.

11. Avtalstid och avtalets upphörande

11.1 Avtalet gäller från det datum kund godkänner offerten tills dess att leverans av slutgiltig produkt har skett.

12. Avtalsbrott och skadestånd

12.1 Om någon av Parterna väsentligt bryter mot villkor i detta Avtal har motstående Parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Den skadelidande Parten ska av den andra Parten i detta Avtal erhålla skäligt skadestånd för sådan skada som uppstår på grund av avtalsbrottet.

12.2 Vid avtalsbrott ska den skadegörande Parten ersätta direkt skada som åsamkats den skadelidande.

12.3 Skadeståndet skall inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

13. Force Majeure

13.1 Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

14. Ansvarsbegränsningar

14.1 Detta Avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess Kunder.

14.2 Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada.

14.3 Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Klienten använt Bolagets arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket de var avsedda.

14.4 Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Bolagets kontroll som Bolaget skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

14.5 Bolagets sammanlagda och totala ansvar skall inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

15. Ändringar och företräde

15.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Bolaget. Dessa ändringar ska vara skriftliga för att vara giltiga.

15.2 Om Bolaget har angett särskilda villkor i förhållande till ett uppdrag eller del av ett uppdrag ska dessa villkor äga företräde framför de allmänna villkoren om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

16. Tillämplig lag och tvistlösning

16.1 Dessa allmänna villkor, och eventuella särskilda villkor för uppdraget jämte samtliga frågeställningar med anledning av dem, Bolagets uppdrag och tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förenklat skiljeförfarande ska användas i den mån det är möjligt och antalet skiljemän ska vara en (1) som väljs av institutet. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Göteborg. Det språk som ska användas är svenska.

16.3 Skiljeförfarande enligt punkt 16.2 samt all information som framkommer eller utväxlas under förfarandet, liksom varje beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet, ska behandlas konfidentiellt och får inte röjas för tredje man utan motpartens uttryckliga medgivande. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller en försäkringsgivare eller om parten är skyldig att röja informationen enligt tvingande lag, förordning eller börsregler.

16.4 Oavsett vad som sägs i punkt 16.2 har Bolaget rätt att inleda förfarande angående betalning av förfallna fordringar som ej är tvistiga inför varje domstol som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

17. Villkors ogiltighet

17.1 Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, skall det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet.

Hej!

På mkmedia.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

mk cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: mkmedia.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-04-11

mk integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatsen. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

 • _fbp

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: Facebook
  Livslängd: 3 månader

  Domän: mkmedia.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _clck

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _clsk

  Syfte: Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 dag

  Domän: mkmedia.se

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: mkmedia.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: mkmedia.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: mkmedia.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: mkmedia.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: mkmedia.se

På webbplatsen mkmedia.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Mkmedia AB ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igen dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På mkmedia.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På mkmedia.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies mkmedia.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På mkmedia.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Mkmedia kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Mkmedia använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på mkmedia.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatsen. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

 • _fbp

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: Facebook
  Livslängd: 3 månader

  Domän: mkmedia.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _clck

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _clsk

  Syfte: Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 dag

  Domän: mkmedia.se

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: mkmedia.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: mkmedia.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: mkmedia.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: mkmedia.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: mkmedia.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: mkmedia.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: mkmedia.se

1. Inledning

1.1 Din integritet är viktig för oss. Beställningen av Tjänsten täcks av vår personuppgiftspolicy som redogör för hur MK Media Produktion AB (556920-0693) (“Bolaget”) samlar in uppgifter från dig (“Kunden”), samt hur denna information behandlas och skyddas.

1.2 Denna personuppgiftspolicy gäller för all hantering av personuppgifter som blir aktuell vid kontakt med bolaget.

1.3 Bolaget är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

2. Inhämtning och hantering av personuppgifter

2.1 Bolaget inhämtar och hanterar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten på ett adekvat och effektivt sätt. Insamling av personuppgifter sker för att kunna fullgöra beställningen av Tjänsten.

2.2 Personuppgifter kan också behandlas för att rapportera adekvat information till myndigheter som behövs för att uppfylla Bolagets juridiska skyldigheter.

2.3 Bolaget har rätt att lagra personuppgifter på platser som står utom Bolagets direkta kontroll, till exempel på servrar eller databaser som är samlokaliserade webbhotell.

2.4 Bolagets rättsliga grund för att hantera personuppgifter är följande: – Genom att Kunden godkänner offerten/uppdraget ingår Kunden ett bindande avtal med Bolaget. I samband med att Kunden genomför en beställning samtycker denne även till Bolagets hantering av personuppgifter. – Bolaget samlar in och lagrar personuppgifter för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter, till exempel redovisningsskyldighet.

3. Hur inhämtning av personuppgifter sker

3.1 I samband med Kundens beställning av Tjänsten kommer Kundens namn, telefonnummer, adress och e-postadress hanteras och lagras i syfte att kommunicera direkt med Kunden.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Kontaktinformation: Bolaget lagrar kontaktinformation i form av namn, telefonnummer, adress och e-post.

4.2 Faktureringsinformation: Bolaget lagrar faktureringsinformation till Kunden som denne tillhandahåller Bolaget vid beställning av Tjänsten. De faktureringsuppgifter som kommer att lagras är Kundens namn, organisationsnummer, ett referensnamn, en adress, samt en mailadress dit fakturan kommer skickas.

5. Kundens skyldigheter

5.1 Kund ansvarar för att de uppgifter som lämnas till Bolaget är korrekta.

6. Kundens rättigheter

6.1 Kund har rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke ska ske skriftligen till Bolaget.

6.2 Kunden har rätt att begära ut information om de uppgifter Bolaget har lagrat om Kunden. En sådan begäran från Kunden ska vara skriftlig.

6.3 Är de registrerade uppgifterna felaktiga och/eller ofullständiga har Kunden rätt att få dessa korrigerade eller raderade.

6.4 Kunden har rätt att få ut Bolagets kontaktuppgifter. Har en tredje part åtkomst till uppgifterna, har Kunden även rätt att få kontaktuppgifter till den tredje parten.

7. Tiden för lagring av personuppgifter

7.1 Bolaget förbehåller sig rätten att bevara personuppgifterna registrerade så länge som det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna fullgöra, tillhandahålla och utveckla Tjänsten.

7.2 Data såsom betalningsmetod, produktdata och eventuell betalningsreferens till externa betalningssystem kan fortfarande sparas anonymt för statistik och för att kunna ge återbetalningar vid t.ex. Klagomål.

7.3 Efter att Tjänsten är slutförd har Bolaget rätt att använda de registrerade uppgifterna i redovisnings – och marknadsföringssyfte, såvida inte Kunden önskar att få uppgifterna raderade. I sådana fall skall Bolaget radera uppgifterna.

8. Tredjeparts användning av personuppgifter

8.1 Bolaget kan komma att dela dina personuppgifter till tredje part i syfte att fullgöra Tjänsten.

9. Ansvarsbegränsningar

9.1 Bolaget ansvarar inte för de personuppgifter kopplade till Kunden som delas av tredje part.

10. Uppdatering av personuppgiftspolicy

10.1 Från tid till annan kan ändring komma att ske i denna personuppgiftspolicy. Bolaget kommer att meddela Kunden om eventuella ändringar i denna policy i enlighet med vad som krävs enligt lag. Bolaget kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på Bolagets hemsida (www.mkmedia.se). Vänligen besök hemsidan regelbundet för uppdateringar.

11. Kontaktuppgifter

11.1 Om kunden skulle ha några frågor angående hanteringen av personuppgifter eller ovanstående villkor kan kunden använda följande kontaktinformation för att ta kontakt med bolaget.

mkmedia produktion ab
Gamla Almedalsvägen 3
SE 412 63 Göteborg
info@mkmedia.se
Tel +46 31 83 42 40